logo-EU-ESF

„Устойчива заетост чрез подобряване организацията и условията на труд в “Майнинг инвест” ЕООД“

На 05.09.2018 г. Майнинг Инвест  ЕООД, стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-1.008-0070 – „Устойчива заетост чрез подобряване организацията и условията на труд в “Майнинг инвест” ЕООД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Република България.

Общият размер на договорът за Бeвъзмездна финансова помощ е 263 630.60 лв., от тях финансиране от ЕС – 224 086.02 лв. и национално финансиране – 39 544.58 лв.

Дейностите по договорът трябва приключат до 31.12.2018 год.

logo-EU-ESF

Проектното предложение е Проектното предложение „Устойчива заетост чрез подобряване организацията и условията на труд в “Майнинг инвест” ЕООД е изцяло насочен към решаване проблемите на служителите на компанията – 57 лица, представители на целевата група и обхваща следните дейности:

1.Въвеждане на система за развитие на човешките ресурси, насочена към подобряване на условията на труд на заетите в предприятието лица, повишаване на производителността и въвеждане на мерки за опазване на околната среда, съставляваща следните елементи:

– оптимизация на съществуващата организационна структура;

– оптимизация на работните процеси чрез адаптиране и внедряване в предприятието на софтуер за управление на човешките ресурси.

2.Насърчаване на географската мобилност, чрез осигуряването на организиран транспорт на служителите, живеещи извън населеното място на месторабота.

  1. Модернизация на личните предпазни средства и специалното работно облекло за повишаване на личната защита за здравето на работниците в предприятието.
  2. Подобряване условията за колективна защита и безопасност на труда.
  3. Подобряване на условията за краткотраен отдих на работниците в предприятието и осигуряване на социални придобивки.
  4. Информиране и публичност за популяризиране на проекта и приноса на Европейския социален фонд.
  5. Управление и отчитане на проекта.

logo_BG-center-no-back

Предвидените дейности, способстващи за подобряване работната среда в предприятието, чрез модернизиране на системи за управление на човешките ресурси и осигуряването на добри и безопасни условия на труд, ще допринесе за постигането на стратегическите цели на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (ОП „РЧР“) при изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Всички дейности по проекта са организирани, по начин, който гарантира ефикасно и ефективно използване на финансовите и човешките ресурси.

Чрез настоящото проектно предложение се цели да се повиши безопасността, условията на работа и ефективността на служителите във фирма „Майнинг инвест” ЕООД, чрез осъществяване на комплекс от дейности, спомагащи за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, насърчаване на географска мобилност на работната сила, подобряване на специфичните условията на труд в предприятието и осигуряването на социални придобивки за служителите.

Заложената от проекта обща цел, съответства на всички инициативи на Европейския съюз и ОП „РЧР“, насочени към популяризирането на нов тип управленски подход и отделяне на специално внимание към заетите лица в предприятието. Изпълнението на проектното предложение:

-акцентира върху подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на служителите в предприятието, минимизиране на рисковете и намаляване на стреса;

-предвижда въвеждането на организационна структура, чрез която ще се осигури възможност за избор на гъвкави форми на заетост, изпълнение на трудовите задължения и отговорности, мерки за повишаване на удовлетвореността от заеманата позиция, които ще позволят по-дългото оставане в заетостта на всички категории и възрасти служители, вкл. хора с увреждания или над 54 г. Проектното предложение предвижда решаване на проблеми, свързани с липса на ефективна координационна система, въвеждане на механизми за атестация и стимулиране на персонала и социални придобивки;

-въвеждане на мерки за екологична устойчивост и опазване на околната среда;

-подобряване на психологическия микроклимат и мотивацията за работа.

Специфичните цели са разделени в няколко основни направления:

– Модернизация на организацията на работната дейност чрез въвеждане на иновативна система за управление на човешките ресурси;

– Насърчаване устойчивата заетост в предприятието, чрез осигуряване на организиран транспорт от и до работното място;

– Повишаване безопасността при работа и намаляване рисковете за увреждане на здравето, чрез подобряване на личната и колективна защита;

– Подобряване условията на труд и мотивацията за работа чрез въвеждане на социални придобивки за работещите лица и осигуряване на мерки за улесняване достъпа на хора с увреждания.

Заложените цели съответстват с приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „РЧР“ и ще осигурят по-високи нива на защита за здравето и безопасността на работниците и мерки, за намаляване на професионалните рискове, произтичащи от спецификата на работата за производство на клинкер.

Всички предвидени мерки ще спомогнат за достигане на по-ефективни резултати от дейността на предприятието, подобряване на производителността и адаптивността на работната сила, което ще допринесе за постигане на заложените цели на Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.